Home - Strategy - Product Dev - Project - Services - Publications - Books - Contact - CV
Öka din förmåga!
Enskilt eller tillsammans med utvalda samarbetspartners kan vi erbjuda dig en rad tjänster som höjer din och din organisations förmåga.


Vid en genomlysning av företaget/organisationen följer vi en noggrant utarbetad process för att finna ditt företags fulla potential
I samverkan med uppdragsgivaren:
    -  intervjuar vi ledningsgrupp och
    -  medarbetare i  den aktuella organisationen, följt av en
    -  analys av det insamlade materialet och en
    -  rekommendation av inrikting på efterföljande åtgärder.
I analysen väger vi omsorgsfullt våra intryck mot vetenskapens rön och praktiska erfarenheter. Vi diskuterar våra slutsatser med expertkollegor och vår uppdragsgivare. Därefter ger vi vår rekommendation.Hur långt från ett Lean-företag befinner ni er?
Vi använder oss av ett noggrant utvecklat verktyg för att "ta tempen" på din organisation.
    
Fördelarna du vinner är en lösning anpassad till dina behov; resurssnålt och effektivt förändringsarbete; och en process du har full kontroll över.
2
Coachning är återkommande rådgivning under viss tid
Rätt utförd har detta visat sig vara en mycket effektiv och resurssnål metod för att motverka problem, fånga upp möjligheter och initiera förbättringar.
     En bidragande orsak är att vi under processen tillhandahåller en arena för att samtala om saker som man normalt inte talar om, men som kan vara nog så viktiga.
Enkäten genomförs i en workshop med en tvärfunktionell grupp på 12-25 personer. Metoden kräver ett visst förarbete och en efterkommande uppföljning för att ge bästa effekt.
    Resultatet fås direkt i form av tydliga diagram, men även långsiktigt genom den gemensamma upplevelsen av workshopen och grupparbeten.
     Medvetenheten om företages position vad avser Lean-aspekter blir mycket god.
Fördelarna du vinner är
  +  en lösning anpassad till dina behov;
  +  resurssnålt och effektivt förändringsarbete; och
  +  en process du har full kontroll över.

3
4
5
En kvalitativ metod grundad i Aktionsforskning
Produktutvecklingskurs, utbildning som tar vid där högskolan slutar
Välj mellan kurs i Lean Product evelopment (LPD) och Dynamic Product Development (DPD), eller en kombination av båda.

En modern utbildning i forskningens och praktikens senaste rön.

Enskilda moment kan användas som fristående utbildningar på ditt företag!

Fördelarna du vinner är en
    +  samsyn inom ditt företag;
    +  resurssnål och effektiv produktutveckling; och
    +  en process du har full kontroll över.

"Traditionell" Konsultverksamhet
Din leverantör i managementfrågor
   +  Hur skall jag organisera produktutvecklingen?
   +  Hur får jag in användarsynpunkter i de nya produkterna?
   +  Hur styr jag bäst det nya projektet?
   +  Hur genomför jag förändringarna?

Din leverantör i teknikfrågor
   +  Utveckling av ny teknik (produkter och processer)
   +  Tekniska utredningar och analyser, konceptutveckling
   +  Haverianalyser & expertutlåtanden