Tempo
I DPD inriktas alla ansträngningar på de väsentligaste åtgäderna för att förverkliga visionen, att nå målet. Tempot blir högt genom att onödigt arbete undviks och tempot i sig gör att uppgiften hålls aktuell.

Självorganisation
Att förlita sig till självorganisation är möjligt eftersom alla i teamet är införstådda med målet med arbetet. De är delaktiga av visionen. Självorganisation innebär att varje teammedlems omdöme nyttiggörs.
        En vanlig invändning är att om alla får göra som de vill så springer folk åt alla håll och all ledning/styrning omöjliggörs. Det är ett helt felaktigt synsätt! Teamet leds ju av en vision och utnyttjar alltså hela sin förmåga för att förverkliga visionen. Om nu till äventyrs någon skulle gå åt fel håll, så är det lätt för projektledaren att styra denna person rätt. Mycket lättare och effektivare än att hela tiden hålla på och styra varje projektmedlem som i traditionella metoder.
DYNAMIC PD - DPD CONTROL - CLASSIC CONTROL  -  COLLOCATION   
Home - Strategy - Product Dev - Project - Services - Publications - Books - Contact - CV
A META VIEW  - BUSINESS POSSIBILITY - PD PROCESS  - PD STRATEGIES - NEED FOR SPEED
    Men om vi ändå skall tala om en process, så skiljer sig utförandet i DPD från andra metoder därigenom att man i början strävar efter samtidig faktainsamling, analys, lösningsgenerering och test, vilket kan ses som ett hyperiterativt angreppssätt.
    Därefter, under detaljkonstrutionen tillämpas också ett iterativt arbetssätt med 80 % lösningar i första iterationen. Allteftersom primära egenskaper säkras funktionellt, så läggs nya sekundära egenskaper till.
    Under hela projektet leds verksamheten av den ursprungliga konceptutvecklingsgruppen. Därigenom förhindrar man att speciella finesser med de valda koncepten fuskas bort under efterkommande utveckling.
 next>
Dynamisk produktutveckling, DPD, utvecklad av professor Stig Ottosson, och verifierad i riktiga utvecklingsprojekt varav några drivits av Dr Lars Holmdahl kännetecknas av följande egenskaper.
DPD-strategin baseras på manövertänkande och harmonierar med Boyds teorier om flexibel anpassning till skiftande omständigheter. Teoretiskt intressant är att man i DPD utnyttjar den i varje steg vunna kunskapen, vilket gör DPD till den praktiskt mest effektiva produktutvecklingsmetoden.

Vision
I verklig nyproduktutveckling skjuter man på rörligt mål. När man styr med en vision istället för detaljerade planer vinner man flexibilitet och fördelen att uppkommna möjligheter utnyttjas, oförutsedda händelser och problem pareras och att riktningen alltid är rätt.
DPD process
Det är något oegentligt att tala om en DPD-process eftersom man i DPD låter uppgiften styra vägval och vilka procedurer som skall användas i varje ögonblick. Det finns alltså ingen egentlig processkarta som i de statiska metoderna.