DYNAMIC PD - DPD CONTROL - CLASSIC CONTROL  -  COLLOCATION   
Home - Strategy - Product Dev - Project - Services - Publications - Books - Contact - CV
A META VIEW  - BUSINESS POSSIBILITY - PD PROCESS  - PD STRATEGIES - NEED FOR SPEED
Vidstående figur är en principbild av produkt-utveckling och speciellt nyproduktutveckling.
        Vi startar uppe i vänstra hörnet. Från början är "allt möjligt", inga lösningar har blivit låsta. Informationsmängden är mycket stor och uppgiften kan vara både komplicerad och komplex.
        Eftersom produktutveckling i hög grad är en lärandeprocess och man från början inte vet vilka vägar man längre fram kommer att välja och vilka lösningar och problem som kommer att upptäckas, så är det inte möjligt att från början detaljplanera eller detaljorganisera arbetet. Produktutveckling är en verksamhet där man ritar kartan under resans gång.
        Av dessa skäl bör utveckling av nya produkter ske i projekt för att vara effektiv. Endast projektformen har den nödvändiga flexibiliteten och medger de okonventionella metoder som kan komma att krävas.
        Många företag kämpar med produktutveckling i linjeorganisationen, eller låter enskilda medarbetare delta i många projekt samtidigt. Vilket kan vara mycket problematiskt.
        De dynamiska koncepten görs statiska genom att man finner lösningar och väljer hur funktioner skall realiseras. Det är som när man ur ett marmorblock, som i sig rymmer en oändlig mängd statymöjligheter, hugger bort marmor tills bara den staty återstår som man ville åstadkomma. Det är ur informationsteoretisk synvinkel det samma som att kraftigt reducera informationsmängden.
        Man inser också att allt eftersom vi närmar oss den färdiga produkten så har en mängd risker försvunnit - det blir allt sannolikare att vi skall lyckas. Osäkerheten reduceras i projektet ju närmare målet vi kommer.
        Av analogin med marmorstatyn förstår vi också att man från början inte kan veta hur upplevelsen av produkten blir förrän den är klar. Precis som konstnären som flera gånger under arbetet tar några steg tillbaka för att uppleva det halvfärdiga verket måste utvecklarna uppleva produkten för att kunna göra de rätta valen i sitt arbete. Av detta följer att produktens fulla specifikation växer fram under arbetets gång.
        Produktutvecklingens mål är att skapa företagets framtida värdeflöde, det vill säga att bestämma, in i minsta detalj, hur den nya produkten skall se ut (geometri, material, måttoleranser, ytbehandling, kulör, lukt, etc), tillverkning, logistik och förpackningens utseende, samt manualer och försäljningskampanjer, etc.
        När denna unika beskrivning föreligger och kan implementeras i företagets verksamhet, i linjeorganisationen, så är produktutvecklingen klar i så måtto att produktion och försäljning av den nya produkten har startat. Speciellt produktionen är en process där inget får ändras, där allt ligger fast och varje detalj skall vara exakt lika varje annan av samma sort.
        Koncepten har nu blivit helt statiska och den strukturstyrda, av regler reglerade linjeorganisationen har tagit över produkten från det visions- och kunskapsstyrda projektet.
        Alla människor är olika. Vissa av oss blir lyckliga i den fria miljön i början av ett utvecklingsprojekt, medan de flesta andra känner ångest inför all osäkerhet. De vill ha fasta regler och rutiner och finner sin trygghet i den strukturstyrda linjeorganisationens rutiner, där istället de projektinriktade och entrepreneuriella får ångest eller känner leda.
        Vi har i produktutvecklingen att göra med två motpoler. Och det är ett bekymmer: Det finns gruppsykologer som menar att ångestreduktion är den enskilt dominerande faktorn för att förklara mänskligt handlande. Tyvärr är de gruppnormer som verkar ångestreducerande också menliga för effektivitet och arbetsresultat, och vice versa.
Vi utgår från ovanstående beskrivning av produktutvecklingsprocessen.

Personalbehovet
är litet i början, men speciellt.
        De som deltar bör vara kreativa, kunniga, och bekväma med den stora osäkerheten och de ständiga förändringarna i början. När konceptet skall göras statiskt och landa i linjeorganisationens produktions- och produktvårdande process krävs det betydligt mer personal än i början. Kravet på dessa är inte heller samma.
        Eftersom få människor är engagerade i början och arbetet sker i datorer (simuleringar) och med enkla modeller så är kostnaderna måttliga trots att kvalificerade personer är verksamma.
        Det är mycket viktigt att de konceptutvecklande personerna i projektets början finns kvar i ledande ställning under hela projektet. De garanterar att konceptlösningarnas finesser inte dribblas bort och att de nödvändiga justeringar och anpassningar som alltid måste göras blir av högsta klass.

Påverkansmöjligheterna
är stora i början. Det är ju nu som besluten tas om vilka metoder och lösningar som skall användas. I början är allt möjligt. Redan när personalantalet växlas upp mot slutet av processen är regelmässigt 70% eller mer av kostnaderna låsta genom val av koncept.
        Skickliga inköpare kan senare, när produkten är i produktion, bara marginellt påverka kostnaden. Det är alltså mycket viktigt att rätt personer engageras från början så att rätt beslut fattas.

Ur informationsteoretisk synpunkt kan man se nyproduktutvecklingen som en reduktion av osäkerhet. Ur en oändlighet av möjligheter, av utfall, skall en väljas. Det kan ses som en reduktion av informationen. Detta synsätt är till hjälp vid risk management och strategiska överväganden.

Kostnaden
vid en ändring av produkten är liten i början och stor i slutet. Exakt hur kurvan ser ut vet man inte och självklart varierar den för olika produkter.
        Det är emellertid helt klart att sambandet är starkt icke-linjärt och att kostnaden stiger brant mot slutet.
        Åter ett skäl att visa stor omsorg om projektet redan från början.

 next>